Filozofia

Filozofia Europejskiej Akademii Dziecka

W Europejskiej Akademii Dziecka wierzymy w akademicki rozwój dziecka przez całe jego dzieciństwo. Znajduje to odzwierciedlenie w tworzeniu indywidualnych program ów wychodzących naprzeciw potrzebom, zdolnościom i za interesowaniom każdego dziecka, w pomaganiu każdemu dziecku w odkrywaniu i wykorzystaniu jego potencjału i zdolności oraz dalszym ich rozwoju. Jesteśmy świadomi, że najlepiej dzieci uczą się I dorastają w przyjaznym, wspierającym i zrozumiałym dla dziecka środowisku. Naszym głównym celem jest zapewnienie bogatego i stymulującego programu edukacyjnego, z jednoczesnym zachowaniem potrzeb rozwojowych każdego dziecka w Polsce, Europie I na świecie.
Jesteśmy wrażliwi i pełni zrozumienia dla okresu przejściowego i oczywistych problemów istniejących w różnorodnej społeczności, wśród której znajduje się dziecko. Stwarzamy możliwości poznawania różnych kultur, tradycji i rozwijania empatii dla innych ludzi. Propagując tolerancje i szacunek dla innych rozwijamy w naszych dzieciach akceptację różnorodności w społeczności lokalnej, Europie i na świecie. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom niezbędnych umiejętności do rozwoju ich wiedzy w przemyślany i odpowiedzialny sposób, co w przyszłości pomoże im wykorzystać ją w sposób kreatywny.
Szacunek do nauki, innych i siebie jest fundamentalny. Jesteśmy przekonani, że proces uczenia zależy od wyzwań, dyscypliny, podejmowania ryzyka, a także krytycznego myślenia realizowanego poprzez właściwie oceniane aktywne uczestnictwo naszych dzieci. Rodzice, nauczyciele i dzieci są partnerami w procesie edukacji i wychowania, a otwarty dialog i wzajemne wsparcie są niezbędne dla wspólnej realizacji wyznaczonych celów.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka jest Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” oraz Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” mieszczące się przy ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie.
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” i Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 83 40 004, e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od momentu wygaśnięcia umowy z Niepublicznym Żłobkiem „Akademia Maluszka” lub Przedszkolem Językowym „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami np.:
  – osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla dzieci.
  – Urzędom np. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie świadczenia usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.