Program profilaktyki

WSTĘP

Program profilaktyki przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu i w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci i zachowaniu ich zdrowia.
 2. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności
  ruchowej dziecka.

ZADANIA DO REALIZACJI:

I. Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zasadami higieny.
Środki i sposoby realizacji:

 1. Ramowy rozkład dnia dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Żywienie dzieci zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania.
 3. Wyposażenie przedszkola sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dziecka.
 4. Skuteczna współpraca pomiędzy przedszkolem a instytucjami w zakresie działań profilaktycznych.

Przewidywane efekty:

 1. Prawidłowy rozwój dziecka pod względem fizycznym i psychicznym.
 2. Dieta dzieci urozmaicona, uregulowane pory posiłków.
 3. Sprzęt i pomoce dydaktyczne bezpieczne i umożliwiające realizację zadań profilaktycznych.
 4. Prowadzenie zajęć przez specjalistów: logopeda, pedagog.

II. Bezpieczeństwo dziecka na terenie placówki.

Środki i sposoby realizacji:

 1. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych i zasad poruszania się po nich.
 2. Korzystanie z zabawek i sprzętu ogrodowego zgodnie z ustalonymi regułami.
 3. Umiejętne korzystanie z różnorodnych materiałów, przyborów, narzędzi i różnych urządzeń.
 4. Zgłaszanie nauczycielce dolegliwości, skaleczeń.
 5. Znajomość imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu.
 6. Samodzielne ocenianie własnych zachowań oraz zachowań innych pod względem bezpieczeństwa.

Przewidziane efekty:

 1. Poruszanie się po terenie przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.
 2. Bezpieczne korzystanie z zabawek, sprzętu ogrodowego, materiałów, przyborów i narzędzi.
 3. Sygnalizowanie zauważonego niebezpieczeństwa (skaleczenia, złe samopoczucie).
 4. Posługiwanie się własnym imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania.

III. Bezpieczeństwo dziecka poza terenem przedszkola.

Środki i sposoby realizacji:

 1. Znajomość podstawowych zasad wychowania komunikacyjnego.
 2. Zachowanie ostrożności w nieznanych środowiskach przyrodniczych.
 3. Samodzielne ocenianie własnych zachowań i zachowań innych pod względem bezpieczeństwa.
 4. Zachowanie ostrożności w kontaktach z obcymi.
 5. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.

Przewidziane efekty:

 1. Poruszanie się po ulicy zgodnie z zasadami ruchu drogowego dla pieszych, znaków ostrzegawczych.
 2. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji.
 3. Stosowanie różnorodnych elementów odblaskowych.
 4. Korzystanie w sposób bezpieczny z podstawowego sprzętu sportowego(sanki, rower).
 5. Unikanie zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.
 6. Rozumienie zakazu spożywania nieznanych owoców, roślin, grzybów czy pokarmów nieznanego pochodzenia oraz zbliżania się do nieznanych zwierząt.
 7. Obsługiwanie w obecności dorosłych prostych urządzeń elektrycznych.
 8. Unikanie zabawy zapałkami, rozpalania ognisk w lesie mogących być przyczyną pożarów.
 9. Przestrzeganie zakazu zabawy lekarstwami, środkami chemicznymi i innymi nieznanymi przedmiotami.
 10. Zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami obcymi np. nie przyjmowanie od nich prezentów, pokarmów, odmawianie pójścia na spacer, nie otwieranie drzwi nieznajomym, przestrzeganie zakazu wsiadania do pojazdów osób nieznajomych.
 11. Nie oddalanie się bez zgody i wiedzy dorosłych.
 12. Bezzwłoczne opuszczenie miejsca zagrażającego bezpieczeństwu (np. pożar-poinformowanie o tym osoby dorosłej).
 13. Umiejętne zachowanie się w razie zgubienia się w tłumie, sklepie.

IV. Higiena i zdrowie dziecka.

Środki i sposoby realizacji.

 1. Dbałość o czystość osobistą.
 2. Umiejętność zaspokajania potrzeb fizjologicznych.
 3. Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.
 4. Wskazywanie , na czym polega racjonalne odżywianie się, uświadomienie konieczności ograniczania jedzenia słodyczy.
 5. Wyrabianie nawyków mówienia umiarkowanym głosem.
 6. Podkreślenie ruchu i powietrza jako stymulatora prawidłowego rozwoju.
 7. Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka.
 8. Przeciwdziałanie chorobom.
 9. Dbałość o środowisko jako podstawowy czynnik wpływający na zdrowie dziecka.
 10. Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w gabinecie stomatologicznym.

Przewidziane efekty:

 1. Prawidłowe mycie zębów, twarzy i rąk.
 2. Dbanie o higienę własnego ciała i schludny wygląd.
 3. Samodzielne i kulturalne korzystanie z toalety.
 4. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw.
 5. Spożywanie posiłków o określonej porze z uwzględnieniem dużej ilości warzywi owoców jako źródła witamin.
 6. Utrzymanie czystości w trakcie jedzenia.
 7. Unikanie hałasu i jego wszczynania.
 8. Radzenie sobie z emocjami.
 9. Udział w zabawach ruchowych w sali i na powietrzu.
 10. Dostosowanie ubioru do odpowiedniej pogody i pory roku.
 11. Częste przebywanie na powietrzu o każdej porze roku.
 12. Rozumienie potrzeby stosowania profilaktyki zdrowotnej.
 13. Unikanie kontaktów bezpośrednich z osobą chorą.
 14. Utrzymywanie porządku w sali , w ogrodzie, w najbliższym otoczeniu.
 15. Hodowanie roślin, dbanie o zwierzęta.
 16. Przestrzeganie zasad nie niszczenia przyrody.

REALIZACJA MIESIĘCZNA

MIESIĄC DZIAŁANIA
WRZESIEŃ Wyrabianie u dzieci nawyku mycia rąk przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, wycierania rąk we własny ręcznik. Zachowanie porządku w łazience. Kształtowanie nawyku mycia zębów po posiłku. Nauka prawidłowego zaspokajania potrzeb fizjologicznych.
PAŹDZIERNIK Organizacja kącika czystości w sali, przyzwyczajanie do utrzymywania czystości i porządku w sali. Wyrabianie u dzieci nawyku odkładania zabawek na miejsce. Wdrażanie dzieci do prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach. Uświadomienie znaczenia jedzenia owoców i warzyw dla zachowania zdrowia.
LISTOPAD Utrwalanie nawyków higieniczno – kulturalnych. Rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami. Uświadamianie dzieciom konieczności dobierania ubioru do pory roku i warunków atmosferycznych. Wdrażanie dzieci do wycierania obuwia i utrzymywania porządku w szatni.
GRUDZIEŃ Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania. Uczenie dzieci oddychania nosem – ćwiczenia zamykania ust na ostrym powietrzu oraz używania chusteczki do nosa. Kształtowanie nawyku zasłaniania ust w czasie kaszlu, kichania. Uświadomienie możliwości zarażania się chorobą. Wietrzenie sali. Wdrażanie do mówienia umiarkowanym głosem. Przestrzeganie dzieci przed koniecznością ostrożnego posługiwania się ostrymi narzędziami (np. nożyczkami).
STYCZEŃ Przestrzeganie dzieci przed spożywaniem śniegu, sopli lodowych, przed przeziębieniem. Nabywanie umiejętności chronienia się przed mrozem, wiatrem – rozgrzewanie rąk, smarowanie kremem. Dbanie o bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu.  Przestrzeganie dzieci przed zabawami w miejscach niedozwolonych. Uczestniczenie w zimowych zabawach, zachowując zasady bezpieczeństwa. Systematyczne przebywanie na świeżym powietrzu w celu hartowania organizmu. Suszenie przemoczonych ubrań.
LUTY Przestrzeganie przez dzieci zasad higieny osobistej i dbałości o własny wygląd. Współpraca z domem rodzinnym w utrzymywaniu czystości i usamodzielnieniu dzieci. Wdrażanie do panowania nad swoimi emocjami.
MARZEC Wyrabianie u dzieci odwagi w kontaktach z lekarzem, w szczególności stomatologiem. Zachęcanie dzieci do systematycznych ćwiczeń gimnastycznych. Wdrażanie dzieci do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z zabawek i sprzętu ogrodowego.
KWIECIEŃ Uczenie dzieci dokładnego jedzenia i żucia pokarmów, szczególnie twardych. Przestrzeganie przed zabawą ostrymi i brudnymi przedmiotami podnoszonymi z ziemi (np. szkło). Wdrażanie dzieci do sygnalizowania zauważonego niebezpieczeństwa.
MAJ Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się w kontakcie ze zwierzętami domowymi, żyjącymi w lesie. Przestrzeganie dzieci przed kontaktami z obcymi. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.
CZERWIEC Chronienie dzieci przed intensywnym słońcem. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych.  Uświadomienie dzieciom szkodliwości jedzenia niedojrzałych owoców.

FORMY MONITOROWANIA:

 • analiza dokumentów (np. dzienniki zajęć, sprawozdania wychowawców),
 • obserwacja,
 • wywiad.

EWALUACJA PROGRAMU:

Program poddawany będzie ewaluacji .

Formy ewaluacji:

 • ankieta (skierowane do rodziców),
 • wywiad,
 • analiza dokumentów,
 • sprawozdanie.

Formy ewaluacji bieżącej (rocznej):

 • zabawy i konkursy podsumowujące realizację programu-sprawdzające wiedzę i umiejętności wychowanków,
 • wystawy prac dzieci,
 • rozmowy z rodzicami (zebranie opinii trójki przedszkolnej na temat przydatności programu i jego realizacji),
 • sprawozdanie z realizacji programu.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka jest Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” oraz Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” mieszczące się przy ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie.
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” i Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 83 40 004, e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od momentu wygaśnięcia umowy z Niepublicznym Żłobkiem „Akademia Maluszka” lub Przedszkolem Językowym „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami np.:
  – osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla dzieci.
  – Urzędom np. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie świadczenia usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.