Przedszkole

Szanowni Rodzice!

Program pracy naszego przedszkola jest bardzo precyzyjnie przemyślany i dostosowany do   poszczególnych   etapów   rozwoju   psychofizycznego  dziecka,  jego umiejętności i  możliwości.  Mamy   również   nadzieję,  że   wychodzi   on naprzeciw  oczekiwaniom rodziców i dzieci. Oprócz programu realizowanego w codziennej pracy  z nauczycielkami oraz  ich  asystentkami proponujemy dzieciom różnorodne zajęcia dające możliwość ich wszechstronnego    rozwoju.   Nasze zajęcia    pozwalają    również   na   bezstresowe rozpoczęcie   edukacji w  szkole   a   także   zminimalizowanie   problemu   adaptacji przedszkolnej poprzez  kontakt  z  rówieśnikami, zabawy  integrujące grupę, atmosferę wspaniałej zabawy i wzajemnej akceptacji.

 
Europejska Akademia Dziecka zatrudnia wykwalifikowanych pedagogów pracujących od lat   z   dziećmi.   Prowadząc   zajęcia   w   różnych   grupach wiekowych  potrafią  oni dostosować  się  do  indywidualnych  możliwości  dziecka,  motywują  do  pracy  dzieci nieśmiałe, z problemami, a także rozwijają zainteresowania dzieci zdolnych. Zadaniem przedszkola   jest    wspieranie  dzieci w   odkrywaniu  własnych   możliwości,   potrzeb i potencjału.
 
Naszym głównym  celem  jest  to, aby  dzieci  lubiły  same  siebie, znały swoje mocne i słabe strony, co sprawi, że będą chętnie świadomie i samodzielnie się rozwijać. 
Drugim  naszym  celem jest uczenie dzieci reguł społecznych w grupie, w której każdy szanuje siebie i innych.
 
Chcemy, aby dzieci:
 • miały świadomość tego, co się z nimi dzieje,
 • miały świadomość własnych praw,
 • miały poczucie własnej wartości,
 • potrafiły sobie radzić w sytuacjach trudnych,
 • potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne,
 • miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań,
 • były otwarte na instrukcje lub pomoc,
 • były samodzielne w radzeniu sobie z problemami,
 • umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami,
 • były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji,
 • rozumiały jasność zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać.
Program  zajęć  jest  dostosowany  do  możliwości  dzieci  w  poszczególnych   fazach rozwojowych, ich potencjału psychicznego, fizycznego ich sprawności manualnej oraz pogłębiania wiedzy ogólnej.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka jest Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” oraz Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” mieszczące się przy ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie.
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” i Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 83 40 004, e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od momentu wygaśnięcia umowy z Niepublicznym Żłobkiem „Akademia Maluszka” lub Przedszkolem Językowym „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami np.:
  – osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla dzieci.
  – Urzędom np. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie świadczenia usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.